GDPR

Zásady ochrany osobních údajů a Poučení o právech na ochranu osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů, které jako správce osobních údajů při své podnikatelské činnosti zpracovává společnost PALDA rekreační středisko, s.r.o., se sídlem Liščí Kotce 10, Rovensko pod Troskami, 51263, IČO: 06979424, DIČ: CZ06979424 (dále jen „Správce“).

Správce zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), a jinými přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie.

Tímto Vám Správce poskytuje informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu dle čl. 13 GDPR, a dále o skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na jejich ochranu, včetně přehledu Vašich práv.

1)    Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je:
PALDA rekreační středisko, s.r.o., Liščí Kotce 10, Rovensko pod Troskami, 51263
IČO: 06979424

2)    Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce nemá dle GDPR povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů k oblasti ochrany osobních údajů můžete kontaktovat Správce na emailu: campingvraji@gmail.com

3)    Účel zpracování Vašich osobních údajů, právní důvod zpracovávání
Vaše osobní údaje, které uvedete v rezervačním formuláři na webu www.campingvraji.cz,  jsou zpracovávány za účelem zpracování a vyřízení Vašeho požadavku na rezervaci. Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je tedy splnění smlouvy, na jejímž základě Vám požadovanou službu poskytujeme, a ochrana oprávněných zájmů Správce.

Správce dále zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů za účelem plnění uzavřených smluv a za účelem plnění právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jako je zejména povinnost archivace účetních dokladů.

4)    Jaké osobní údaje Správce zpracovává
K naplnění účelu zpracování dle bodu 3) výše zpracovává Správce v nezbytném rozsahu tyto kategorie osobních údajů:
–    rezervace ubytování – jméno a příjmení, kontaktní údaje, národnost, datum příjezdu a odjezdu, požadavky na ubytování;
–    obchodní partneři – firma, jméno, příjmení, sídlo, adresa provozovny či bydliště, IČO, DIČ, kontaktní údaje, kontaktní osoby;

5)    Mohou být Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu může Správce v souladu s GDPR zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, neboť možnost zpracování plyne z jiných právních důvodů uvedených v bodu 3) výše, tj. za účelem poskytnutí požadované služby (splnění smlouvy se zájemcem), splnění smlouvy s obchodním partnerem, plnění právní povinnosti Správce a ochrany oprávněných zájmů Správce. Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného důvodu vyplývá přímo z platných právních předpisů, Váš souhlas proto není k tomuto zpracování potřeba.

6)    Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?
Vaše osobní údaje mohou být předávány či zpřístupněny pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich práv a Vašeho soukromí, a to zejména zavedením vhodných technických a organizačních opatření v souladu s GDPR. V zákonem stanovených případech je Správce povinen osobní údaje předat příslušným orgánům státní správy.

Vaše osobní údaje mohou být předány těmto kategoriím příjemců:
–    našim obchodním partnerům, tj. příslušnému ubytovacímu zařízení za účelem vyřízení rezervace;
–    orgánům státní správy na základě zákona;
–    externím dodavatelům, pokud je to pro nezbytné pro splnění dané smlouvy nebo zákonné povinnosti.

7)    Předávání osobních údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8)    Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů a kontaktních osob uchováváme 10 let. Osobní údaje uchováváme rovněž až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt pro uplatnění našich nároků. Osobní údaje, jejichž archivaci vyžaduje zákon, uchováváme po stanovenou archivační dobu.

9)    Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
–    právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás dotýkají, jsou zpracovávány, či nikoliv;
–    právo na přístup k Vašim osobním údajům:
–    právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů;
–    právo na informace o zdrojích Vašich osobních údajů, popřípadě, zda byly Vaše osobní údaje získány z veřejně dostupných zdrojů;
–    právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
–    právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
–    právo, aby Vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, či profilování, pokud pro to budou naplněny konkrétní podmínky;
–    právo požadovat kopii Vašich osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány;
–    požadovat po nás opravu, či doplnění Vašich osobních údajů;
–    požadovat výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů;
–    v případě, že udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jste oprávněni takto udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Bližší informace o Vašich právech naleznete v dokumentu Poučení o právech na ochranu osobních údajů.

10)    Použití automatizovaného rozhodování včetně profilování
V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.


Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem může Správce požadovat ověření totožnosti Vaší osoby. Pokud nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nebudou Vám požadované informace sděleny.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Poučení o právech na ochranu osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete bližší specifikaci jednotlivých práv na ochranu osobních údajů podle čl. 15 – 22 a čl. 34 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Toto poučení poskytuje správce osobních údajů, společnost PALDA rekreační středisko, s.r.o., Liščí Kotce 10, Rovensko pod Troskami, 51263, IČO: 06979424 dále jen „Správce“). Fyzické osoby, jejichž údaje Správce zpracovává, mají dle GDPR tato práva:

1)    Právo na přístup ke svým osobním údajům
Toto právo spočívá v možnosti obrátit se na Správce a požadovat potvrzení o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, či nikoliv. Pokud obdržíte informaci o tom, že Správce Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo požadovat dále tyto informace:
o    Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů.
o    O jakou kategorii osobních údajů se jedná.
o    Komu jsou Vaše osobní údaje předávány, či zpřístupněny a zda se jedná o příjemce ze třetích zemí nebo mezinárodní organizace.
o    Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, popřípadě co tuto dobu určuje.
o    Máte právo požadovat výmaz nebo opravu Vašich osobních údajů.
o    Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
o    Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
o    Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
o    Máte právo na informace o zdrojích Vašich osobních údajů.
o    Máte právo požadovat informace o tom, zda dochází k profilování Vašich osobních údajů, tj. jaký je postup zpracování Vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na Vaše osobní údaje.
o    Máte právo požadovat informace o tom, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů automatizovaným způsobem, tj. jaký je postup zpracování Vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na Vaše osobní údaje.
o    Máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, které se vztahují k Vaší osobě. Kopie Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě opětovné žádosti Vám může Správce z důvodu vzniklých administrativních nákladů účtovat přiměřený poplatek.

2)    Právo na opravu osobních údajů
V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o Vás Správce zpracovává, jsou nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu Správce provede bez zbytečného odkladu poté, co mu sdělíte aktuální osobní údaje.

3)    Právo požadovat výmaz osobních údajů
Pokud u Správce uplatníte své právo na výmaz Vašich osobních údajů, má Správce povinnost veškeré Vaše osobní údaje vymazat. Tomuto požadavku však lze vyhovět pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:
o    Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
o    Odvoláte Váš souhlas, pokud byly Vaše osobní údaje zpracovány na jeho základě, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů;
o    Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
o    Vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění povinnosti uložené právem Evropské unie nebo České republiky;
o    osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti, aniž pro to byly splněny podmínky.

K výmazu Vašich osobních údajů však nedojde pokud:
o    by to bylo v rozporu s výkonem práva na svobodu projevu a informace;
o    by tím došlo k porušení povinnosti, kterou Správci ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;
o    je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
o    je to nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu;
o    je to nezbytné zejména pro vědecké účely a historický výzkum;
o    je to nezbytné pro uplatnění právních nároků.

V případě, že budou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, má Správce povinnost o tomto Vašem požadavku informovat i ty správce, o kterých ví, že Vaše osobní údaje zpracovávají, a sdělit jim, že si přejete, aby Vaše osobní údaje byly vymazány. Tuto povinnost lze ovšem splnit pouze v případě, kdy to dostupná technologie a přiměřené náklady umožňují. Posouzení je výlučně na Správci.

Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, bude Vás Správce o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu vč. důvodů, proč Vašemu právu nelze vyhovět.

4)    Právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů
Pokud u Správce uplatníte toto právo, má povinnost omezit rozsah zpracování Vašich osobních údajů. Tomuto požadavku však lze vyhovět pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:
o    pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, omezí Správce zpracování Vašich osobních údajů po dobu, než tuto skutečnost ověří;
o    pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů provádí Správce protiprávně a zároveň odmítáte provedení výmazu Vašich osobních údajů;
o    Vaše osobní údaje již Správce nepotřebuje pro zpracování, ale pro určení Vašeho případného právního nároku;
o    využil/a jste práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a nebylo dosud rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Pokud bude Vámi požadované omezení zrušeno, budete na to včas upozorněn/a.

5)    Oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů
Pokud Správce Vaše osobní údaje zpřístupnil jiným příjemcům (třetím stranám), má povinnost oznámit jim veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které bylo ve vztahu k Vašim osobním údajům učiněno. Tuto povinnost není nutno splnit, pokud by to bylo objektivně nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, poskytne Vám Správce seznam příjemců, kteří byli ve vztahu k Vašim osobním údajům vyrozuměni.

6)    Právo požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů
Máte právo od Správce požadovat a získat Vaše osobní údaje, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo Vám bude umožněno pouze za předpokladu, že zpracování Správce provádí na základě Vámi uděleného souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, pokud byla se Správcem uzavřena a zpracování Vašich osobních údajů je prováděno automatizovanými prostředky. V opačném případě nemá Správce povinnost Vaší žádosti o přenositelnost osobních údajů vyhovět.

Máte právo předat tyto údaje jinému správci. Pokud je to technicky proveditelné, máte právo požadovat předání Vašich osobních údajů přímo jinému správci.

7)    Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, či oprávněných zájmů třetí strany, včetně případu profilování.  

U zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoliv. Pokud tak učiníte, nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely již dále zpracovávat.

8)    Práva vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování
Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním. Automatizovaným způsobem je myšleno zpracování pomocí výpočetní techniky, bez lidského zásahu. Profilování je určitá forma zpracování Vašich osobních údajů, která probíhá rovněž automatizovaně a používá se k tomu, abychom mohli vyhodnotit určité aspekty, které se vztahují k Vaší osobě. Jedná se například o vyhodnocení Vašich osobních preferencí, nákupních zvyků apod.

9)    Povinnost oznamování případu porušení zabezpečení, která by mohla představovat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody
Pokud by došlo k porušení bezpečnosti Vašich osobních údajů a to tak, že by to pro Vás mohlo představovat vysoké riziko, bude Vám tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena, spolu s povahou tohoto porušení zabezpečení, pravděpodobnými důsledky, které pro Vás mohou nastat, včetně přijatých opatřeních k vyřešení této záležitosti.

Současně má Správce povinnost ohlásit případ porušení, které by mohlo být rizikové pro Vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od doby, kdy se o porušení dozvěděl, Úřadu na ochranu osobních údajů.